Tenencje rozwojowe w kierunku energii odnawialnej – elektrownie wiatrowe elektrownie wiatroweNależy przeanalizować tendencje rozwojowe na Świecie i w Europie. Spośród 14 państw w UE, posiadających energię atomową, nie ma debaty w kierunku ograniczenia okresu wykorzystania i odejścia od energii atomowej. Nie ma takiego przebiegu jak w Niemczech. Nie ma zmian we Francji, Anglii, Hiszpanii gdzie w miksie energetycznym jest spory udział energii atomowej. We Włoszech wstrzymano proces lokalizacji inwestycji na 1-2 lata. W Polsce plany budowy elektrowni atomowej przebiegają bez zmian. Nie widać zmian w ilościach produkowanej energii atomowej na całym rynku UE. Miks energetyczny musi być zwiększony o energie odnawialną. W przypadku wielkich usterek nie ma wystarczających zabezpieczeń ubezpieczeniowych. Dokonano analizy działań. Najwyższa odpowiedzialność to 2,5 mld euro w Niemczech. Wszystkie przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność w wymiarze swojego majątku. Największy kapitał przedsiębiorstw w porównaniu do najgorszego scenariusza jest kapitałem niewielkim.

Rezerwy tworzone są na niewystarczającym poziomie, ze względu na krajowe przepisy. Konieczne jest wsparcie publiczne. Celem musi być wspieranie energii odnawialnej, w sposób tak skuteczny, aby po wprowadzeniu ich na rynek, mogły sprostać konkurencji bez tego wsparcia w przypadku wody, energii wiatrowej, słonecznej. Bardzo ważne jest tworzenie i wsparcie elektrowni wiatrowych.

 Konieczna jest strategia europejska. Proponowane są nowe podatki energetyczne od transakcji finansowych, opodatkowanie benzyny wykorzystywanej w samolotach, biletów lotniczych. W przypadku wprowadzenia podatku europejskiego konieczna jest jednomyślność w Radzie. Podatek energetyczny ma niewielkie szanse, niezależnie od źródeł energii. Kompetencje UE są bardzo ograniczone.Analizowane jest czy państwa członkowskie przełożą dyrektywę w sprawie CCS (Carbon Capture and Storage) w prawie krajowym. Konieczna jest analiza jednostek modelowych. Należy zaproponować długofalowe wykorzystanie węgla i sekwestracji CO2 w elektrowniach. Należy przygotować odpowiednie uregulowania prawne i polityczne. Ważne jest nawiązanie kontaktów zewnętrznych z partnerami, szczególnie z Rosją i Ukrainą, w sprawie testów stresowych. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Białoruś to specyficzny temat. Kraje te chcą zmniejszyć swoją zależność od Rosji w kwestii importu gazu i prądu. Rozważania dotyczące budowy elektrowni atomowej na Litwie mają szczególną rolę. Rosja planuje budowę w okolicach Kaliningradu. Rosja i Europa chce mieć jasne relacje handlowe, najlepiej w oparciu o WTO. Ważna jest swoboda przepływu towarów i usług. W przypadku węgla, który jest potrzebny, importowany jest z Rosji, również ropa naftowa i w coraz większym stopniu gaz i prąd. Jest to rozsądne. Tylko w takim przypadku będzie można wymuszać najwyższe standardy bezpieczeństwa np. przy budowie elektrowni atomowych. Konieczne są najwyższe standardy budowy elektrowni w Kaliningradzie i otrawcie rynku na prąd w regionie. Europa może również zamknąć rynek prądu i importować tylko ropę, gaz i prąd z Rosji. Będą wtedy większe szanse na budowę elektrowni atomowej w tym regionie. Ma to duże znaczenie dla Polski, która nie jest pewna czy chce importować surowce i prąd z krajów sąsiedzkich. Sprawa stres testów jest jasna. Rada Europejska przyjęła decyzję o testach. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się dobrowolnie na akceptowanie testów stresowych. Konieczne jest przejrzyste postępowanie państw członkowskich. Miks energetyczny jest objęty kompetencją państw członkowskich.

Proces wprowadzania energii odnawialnych musi byc kontrolowany. 80% miksu energetycznego pozostaje w kompetencji parlamentów krajowych. Za 9 lat 35 % prądu, w państwach członkowskich, pochodzić będzie z energii odnawialnych. Energie odnawialne na rynku prądu wyprzedzą w nadchodzących latach węgiel, w przyszłości energię atomową i będą najważniejszym nośnikiem energii od roku 2016.

Podstawowe urządzenia elektrowni wiatrowej - turbiny wiatrowe

Podstawowe urządzenia elektrowni wiatrowej – turbiny wiatrowe

Istotne jest bezpieczeństwo planowania na lata 2025, 2050. 40 % lub więcej, w produkcji prądu, pochodzić będzie z energii odnawialnych. Każdy procent przyjęty w ustaleniach europejskich powoduje spadek udziału, miksu energetycznego, o którym decydują państwa członkowskie. Coraz więcej kompetencji i kontroli przenosi się na płaszczyznę europejską. Najważniejszym przełomem dla energii odnawialnej będzie zakończenie się sukcesem pakietu infrastrukturalny. Niezbędna jest paneuropejska struktura i możliwości składowania energii.